W odniesieniu do unijnej dyrektywy work-life balance kwietniu 2022 rząd irlandzki opublikował projektu ustawy o równowadze między życiem zawodowym a prywatnym (Work Life Balance and Miscellaneous Provisions Bill 2022).
Warto zaznaczyć, że przepisy zawarte w dyrektywie WLB dotyczące urlopów rodzicielskich, w Irlandii zostały już wprowadzone wcześniej, w 2019 roku. Wtedy właśnie zaimplementowany do prawa irlandzkiego został dodatkowy płatny urlop dla każdego rodzica dziecka, które urodzi się lub zostanie adoptowane od 1. listopada 2019 roku. 
Kluczowe zmiany wprowadzane wraz z dyrektywą work-life balance
1. Prawo do wnioskowania o elastyczny czas pracy
Pracownicy, którzy mają dziecko w wieku do 12 lat oraz pracownicy, którzy opiekują się krewnym lub osobą, z którą mieszkają, mają prawo wnioskować o elastyczną organizację pracy ze względu na opiekę nad nim w określonym czasie.
Pracownicy muszą złożyć taką prośbę na piśmie nie później niż sześć tygodni przed planowanym rozpoczęciem okresu elastycznego czasu pracy. Wniosek musi określać charakter wnioskowanych zmian, datę rozpoczęcia i długość ustalonego okresu elastycznego czasu pracy.
Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, pracodawca i pracownik muszą podpisać umowę określającą zmiany w organizacji pracy, schemacie lub godzinach pracy oraz datę rozpoczęcia i czas trwania takiej pracy .
Po zakończeniu elastycznego systemu pracy, rodzic ma prawo powrócić do pierwotnego systemu, rozkładu i godzin pracy.
2. Karmienie piersią
W projekcie ustawy proponuje się zmianę przepisów dotyczących ochrony macierzyństwa poprzez znaczne wydłużenie okresu, w którym matki są uprawnione do korzystania z płatnego czasu wolnego od pracy na karmienie piersią. Do tej pory czas ten wynosił sześć miesięcy, teraz proponowane są aż  dwa lata licząc od dnia porodu.
3. Wydłużenie prawa do urlopu macierzyńskiego
Wydłużone urlopy macierzyńskie wprowadzono w Irlandii już w 2019 roku, ale ciekawostką jest, iż w propozycji zmian ustawy uwzględniono także zmianę przepisów dotyczących ochrony macierzyństwa, aby zapewnić, że transseksualni mężczyźni, którzy uzyskali świadectwo uznania płci, a następnie zaszli w ciążę, będą objęci zakresem tych przepisów.
4. Urlop w celu opieki medycznej
Każdy pracownik może wziąć do pięciu dni bezpłatnego urlopu w roku, jeśli z poważnych przyczyn medycznych musi zapewnić osobistą opiekę lub wsparcie członkowi rodziny lub osobie, która mieszka w tym samym gospodarstwie domowym co pracownik. Urlop ten nie może być wykorzystywany w okresach krótszych niż jeden dzień.
Pracownicy muszą potwierdzić szefowi na piśmie, że skorzystali lub zamierzają skorzystać z tego urlopu, podać datę rozpoczęcia, czas trwania oraz oświadczenie o faktach uprawniających pracownika do urlopu.
Irlandzki minister ds. dzieci, równości, niepełnosprawności, integracji i młodzieży, Roderic O’Gorman, stwierdził, że celem jest zapewnienie rodzicom i opiekunom wsparcia w godzeniu życia zawodowego i rodzinnego. Dzięki ustawie o równowadze między życiem zawodowym a prywatnym mogą oni być spokojni, że w pracy znajdą czas na obowiązki związane z opieką. Propozycje te (…) uzupełnią urlop rodzinny i inne istniejące już uprawnienia oraz zapewnią dodatkową elastyczność2.
Pracodawca będzie mógł zażądać od pracownika dowodów potwierdzających jego związek z osobą wymagającą opieki, charakter tej opieki oraz zaświadczenie lekarskie o poważnym problemie medycznym dotyczącym osoby wymagającej opieki.
Planuje się, że wszystkie przepisy związane z dyrektywą work-life balance zostaną, tak jak w innych krajach UE, uchwalone i wprowadzone w życie przed upływem terminu wyznaczonego na sierpień 2022 r.
Źródła:

Możliwość komentowania została wyłączona.

logo niw Sfinansowano z Narodowego
Instytutu Wolności ze środków
Programu Rozwoju Organizacji
Obywatelskich na lata 2018-2030.
logo proo
rodzic w mieście logo Projekt realizowany jest
przez fundację Rodzic w Mieście