Regulamin Konkursu “Tu się dobrze pracuje” (dalej: „Regulamin”)

 

 • 1 Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorem konkursu (zwanym dalej: „Organizatorem”) jest Fundacja Rodzic w Mieście z siedzibą w Warszawie przy ul. Modrej 92B, kod pocztowy 02-661 Warszawa, REGON 368444938, NIP 7010719498, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000697187.
 2. Dane kontaktowe do Organizatora umożliwiające skuteczny kontakt to: 
  1. adres: ul. Modra 92B, 02-661 Warszawa, 
  2. adres poczty elektronicznej: kamila.patola@rodzicwmiescie.pl.
 3. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.pracujeiwychowuje.pl.
 4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (tj. z dnia 8 grudnia 2017 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 165).

 

 • 2 Cele konkursu

 

 1. Celem konkursu (zwanego dalej: „Konkursem”) jest zidentyfikowanie i nagrodzenie pracodawców, którzy wykazali się działaniami wspierającymi zatrudnionych rodziców w trakcie pandemii COVID-19 i związanego z nią lockdownu. Zamknięcie żłobków, szkół i przedszkoli wymusiło na rodzicach jednoczesne pełnienie funkcji rodzica, opiekuna i pracownika. Bez wsparcia ze strony pracodawców godzenie tych dwóch ról było i jest bardzo trudne. Wyjście naprzeciw potrzebom rodziców świadczy o dużej odpowiedzialności firm wobec zatrudnionych rodziców i jest praktyką wartą wyróżnienia. 
 2. Poprzez Konkurs Organizator chce promować dobre praktyki pracodawców i pokazywać, że są one zauważane i doceniane przez pracowników, a także przekładają się na satysfakcję i zaangażowanie aktywnych zawodowo matek i ojców.
 3. Regulamin określa wszystkie zasady uczestnictwa w Konkursie, a wszelkie publikowane przez Organizatora materiały promocyjno-reklamowe mają jedynie charakter informacyjny.
 4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 9. Kwietnia  2021 roku o godzinie 9:00 i kończy się w dniu 31 lipca 2021 roku o godzinie 23:59. Ramy czasowe Konkursu określone są dla czasu środkowoeuropejskiego.
 5. W związku z obowiązującym Organizatora regulaminem portalu Facebook Organizator informuje, iż:
 1. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nimi związany;
 2. serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności w związku z Konkursem.

 

 • 3 Uczestnicy i warunki uczestnictwa

 

 1. Konkurs skierowany jest do osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, zatrudniających co najmniej jednego pracownika lub inną osobę zatrudnioną na innej podstawie prawnej, świadczącą usługi na rzecz tego podmiotu na terytorium Polski. W dalszej części Regulaminu nazywani są oni Uczestnikami. 
 2. Wobec różnej skali działań i różnych możliwości, Uczestnicy zostaną nagrodzeni w trzech kategoriach:
  1. małe firmy – zatrudniające od 10 do 50 pracowników lub inne osoby zatrudnione na innej podstawie prawnej, świadczące usługi na rzecz tego podmiotu, 
  2. średnie firmy – zatrudniające pomiędzy 51 a 250 pracowników lub innych osób zatrudnionych na innej podstawie prawnej, świadczących usługi na rzecz tego podmiotu,
  3. duże firmy – zatrudniające ponad 250 pracowników lub innych osób zatrudnionych na innej podstawie prawnej, świadczących usługi na rzecz tego podmiotu.
 3. Warunkiem udziału w Konkursie jest nieprzerwane prowadzenie działalności gospodarczej co najmniej od 1. marca 2020 roku.
 4. Udział w Konkursie ma charakter dobrowolny i jest bezpłatny.
 5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i inne osoby współpracujące z Organizatorem przy organizacji Konkursu, członkowie organów zarządzających Organizatora, podmioty i ich pracownicy współpracujący z Organizatorem przy organizowaniu Konkursu oraz członkowie najbliższych rodzin wymienionych osób, to jest małżonkowie, krewni i powinowaci w linii prostej (np. rodzice, dzieci, dziadkowie, wnuki), ich przysposobieni lub przysposabiający, a także rodzeństwo.

 

 • 4 Kapituła Konkursu

 

 1. W celu wyłonienia zwycięzcy Konkursu, Organizator powoła 3 osobową komisję (dalej: „Kapitułę Konkursu”).
 2. Zadaniem Kapituły Konkursu jest wybór laureatów Konkursu w każdej z trzech kategorii odpowiadających wielkości zatrudnienia.
 3. Kapituła Konkursu zastrzega sobie możliwość przyznania dodatkowych wyróżnień wybranym Uczestnikom.
 4. W skład Kapituły wchodzi przedstawiciel Organizatora Konkursu oraz 2 innych niezależnych członków. Skład Kapituły Konkursu zostanie ogłoszony na stronie internetowej Organizatora.
 5. Przewodniczącym Kapituły konkursu jest przedstawiciel Organizatora Konkursu.
 6. Posiedzenie Kapituły Konkursu organizuje Przewodniczący.
 7. Udział w Kapitule Konkursu jest bezpłatny.
 8. Decyzje w Kapitule zapadają zwykłą większością głosów, każdy członek Kapituły ma jeden głos.

 

 • 5 Zgłoszenia do Konkursu

 

 1. Uczestnicy nie zgłaszają chęci wzięcia udziału w Konkursie samodzielnie. To pracownicy, o których mowa w ust. 5 poniżej, nominują swoich pracodawców jako kandydatów (dalej: „Zgłoszenie”)
 2. Aby zgłosić Uczestnika do udziału w Konkursie, należy podać imię i nazwisko, adres e-mail osoby zgłaszającej, nazwę, stronę www, kategorię do której należy Uczestnik pod względem wielkości zatrudnienia, a także ocenić w skali 1-10 sposób wspierania pracownika – rodzica w trakcie pandemii oraz opisać realizowane przez Uczestnika działania. Formularz konkursowy jest dostępny na stronie: www.pracujeiwychowuje.pl.
 3. W Konkursie zostaną nagrodzone tylko pozytywne przykłady działań Uczestników. Negatywne praktyki pozwolą Organizatorowi lepiej zrozumieć sytuację rodziców w pandemii i pozostaną nieujawnione.
 4. Zgłoszenie można uznać za kompletne w momencie otrzymania potwierdzenia na adres e-mail podany w formularzu.
 5. Osoba zgłaszająca Uczestnika musi być aktualnym, byłym pracownikiem  lub inną osobą zatrudnioną na innej podstawie prawnej, świadczącą usługi na rzecz nominowanego Uczestnika. W przypadku byłych pracowników Organizator ma na myśli osoby zatrudnione w zgłaszanej organizacji w ciągu ostatniego roku, tj. stosunek pracy nie mógł zakończyć się wcześniej niż 31. marca 2020 r. Osoba zgłaszająca nie może być powiązana z Uczestnikiem w inny sposób niż w ramach relacji służbowej, w szczególności nie może wchodzić w skład organów zarządzających Uczestnika, ani pozostawać członkiem najbliższej rodziny osób zarządzających Uczestnikiem.
 6. W przypadku, w którym Organizator uzyska informację o naruszeniu wymogów określonych w ust. 5 powyżej, zgłoszenie Uczestnika pozostanie usunięte.
 7. Tożsamość osoby, która zgłosiła Uczestnika do Konkursu, pozostanie anonimowa.
 8. Liczba Zgłoszeń, które wpłyną od pracowników tego samego Uczestnika, zostanie odnotowana i przekazana w raporcie członkom Kapituły Konkursu. 
 9. Zgłoszenia będą przyjmowane od 9. kwietnia 2021 do 30. maja 2021 r. Zgłoszenia dokonane po terminie nie będą rozpatrzone.
 10. Jeśli Zgłoszenia nie będą spełniały zapisów zawartych w Regulaminie, nie będą rozpatrywane.

 

 • 6 Potwierdzenie chęci udziału w Konkursie

 

 1. Warunkiem koniecznym dla udziału Uczestnika w Konkursie jest potwierdzenie przez Uczestnika chęci udziału.
 2. Do każdego zgłoszonego Uczestnika zostanie wysłana wiadomość z prośbą o potwierdzenie chęci udziału w Konkursie.
 3. Potwierdzenie chęci udziału w Konkursie należy przesłać drogą mailową na adres koordynatora Konkursu: kamila.patola@rodzicwmiescie.pl, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania informacji o zgłoszeniu Uczestnika.
 4. Deklaracja chęci udziału w Konkursie powinna zostać przesłana przez reprezentanta Uczestnika do tego uprawnionego.
 5. Brak potwierdzenia chęci udziału w Konkursie jest równoznaczny z odmową przez Uczestnika udziału w Konkursie i nie procesowaniem zgłoszenia w dalszych etapach Konkursu.
 6. Zakończenie przyjmowania potwierdzeń chęci udziału w Konkursie nastąpi 25 lipca 2021r., późniejsze potwierdzenie chęci udziału w Konkursie, nawet jeżeli zostało dokonane w terminie o którym mowa ust. 3 powyżej, pozostaje bezskuteczne.

 

 • 7 Weryfikacja i ocena Zgłoszeń

 

 1. Weryfikacja i ocena Zgłoszeń nastąpi poprzez wywiad z reprezentantem Uczestnika i badanie ankietowe pracowników Uczestnika.
 2. Wywiad zostanie przeprowadzony w formie telefonicznej z osobą odpowiedzialną za sprawy personalne Uczestnika. 
 3. Dodatkowo reprezentant Uczestnika zostanie poproszony o przesłanie krótkiej ankiety online do pracowników.
 4. Warunkiem przedstawienia kandydatury Uczestnika Kapitule Konkursu jest wypełnienie ankiety i przesłanie jej do Organizatora Konkursu przez co najmniej 1 pracownika.
 5. Wywiady i badanie ankietowe pracowników będą przeprowadzane na bieżąco po otrzymaniu potwierdzenia chęci udziału w Konkursie, jednak nie później niż 30 lipca 2021 r. 
 6. Wnioski z wywiadów i wyniki ankiety zostaną zebrane w raporcie i zaprezentowane Kapitule Konkursu.

 

 • 8 Obrady Kapituły Konkursu i wybór laureatów

 

 1. Obrady Kapituły Konkursu odbędą się najpóźniej 15 sierpnia 2021 r.
 2. Kapituła Konkursu podda przesłane Zgłoszenia, wnioski i wyniki ankiety o których mowa w § 7 ust. 6 Regulaminu ocenie pod kątem spełniania następujących kryteriów: kompleksowości wsparcia udzielonego rodzicom, dopasowania oferowanych rozwiązań do potrzeb rodziców, zadowolenia zatrudnionych rodziców z oferowanego wsparcia. 
 3. W każdej z trzech kategorii może zostać wybrany jeden Uczestnik, który uzyska tytuł Laureata Konkursu Tu się dobrze pracuje. Kapituła Konkursu może przyznać tylko wyróżnienia lub przyznać dodatkowe wyróżnienia.
 4. Nagrodzeni Uczestnicy mogą posługiwać się terminem Laureata Konkursu Tu się dobrze pracuje lub Wyróżnionego w Konkursie Tu się dobrze pracuje w komunikacji i na materiałach reklamowych przez okres 12 miesięcy od daty ogłoszenia wyników Konkursu. 
 5. Organizator udziela Uczestnikowi, który stanie się laureatem Konkursu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z identyfikacji wizualnej Organizatora w celu realizacji uprawnień o których mowa w ustępie powyżej, na okres tam wskazany.
 6. Ogłoszenie Uczestników nagrodzonych i wyróżnionych w Konkursie nastąpi nie później niż 31 sierpnia 2021 r za pomocą wybranych przez Organizatora mediów społecznościowych, a także na stronie www Organizatora, na co Uczestnicy wyrażają zgodę. Organizator zastrzega sobie prawo podania do wiadomości publicznej informacji dotyczących przebiegu Konkursu, za pomocą wybranych przez Organizatora mediów społecznościowych, a także na stronie www Organizatora, na co Uczestnicy wyrażają zgodę.
 7. Obrady Kapituły i głosowanie odbędą się w formie elektronicznej.
 8. Decyzja Kapituły jest ostateczna. Kapituła Konkursu zastrzega sobie prawo do nieuzasadniania wyboru. 

 

 • 9 Ochrona danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja “Rodzic w mieście” z siedzibą w Warszawie przy ul. Modrej 92B, kod pocztowy 02-661 Warszawa, REGON 368444938, NIP 7010719498.
 2. Fundacja chroni dane zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz innymi aktami prawnymi mającymi zastosowanie przy ochronie danych osobowych. 
 3. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@rodzicwmiescie.pl.
 4. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie przez osoby upoważnione przez Zarząd Fundacji. Dane osobowe są przetwarzane z uwzględnieniem zasad rozliczalności, przejrzystości, prawidłowości, rzetelności, integralności i poufności.
 5. Na potrzeby przeprowadzenia Konkursu gromadzone będą następujące dane: imię i nazwisko osoby zgłaszającej, adres e-mail, nazwa, wielkość i strona www zgłaszanej organizacji, adres e-mail i numer telefonu osoby odpowiedzialnej za sprawy personalne u Uczestnika Konkursu. Podanie wymienionych danych jest warunkiem koniecznym do udziału w Konkursie. 
 6. Zgromadzone dane mogą zostać ujawnione: organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają̨ z przepisów prawa, firmie IT, która wspiera Organizatora w przeprowadzeniu Konkursu od strony technicznej oraz Kapitule Konkursu. 
 7. Osoby, których dane są przetwarzane, mogą w każdej chwili poprosić o wgląd do przetwarzanych przez Administratora danych, zawnioskować o ich zmianę lub usunięcie. 

 

 • 10 Reklamacje

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy powinni składać za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail kamila.patola@rodzicwmiescie.pl, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu Uczestnika, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje nie zawierające danych, o których mowa w ust. 2 powyżej, skierowane w inny sposób niż określony ust. 1 powyżej lub spóźnione, nie zostaną rozpatrzone.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą przez komisję reklamacyjną powołaną przez Organizatora. Komisja reklamacyjna rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie Regulaminu i obowiązujących przepisów prawa.
 5. Komisja reklamacyjna rozpatrzy reklamacje w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej złożenia.
 6. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję komisji reklamacyjnej na adres e-mail podany w reklamacji.

 

 

 • 11 Świadczenie usług drogą elektroniczną
 1. W razie świadczenia przez Organizatora usług drogą elektroniczną Regulamin stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8. ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 w zakresie tych usług.
 2. Dla współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Organizator – Uczestnik musi dysponować sprzętem i systemem spełniającym następujące wymagania techniczne:
 1. urządzenie pozwalające przeglądanie witryn internetowych z dostępem do Internetu;
 2. zaktualizowana przeglądarka internetowa w najnowszej stabilnej wersji dostarczanej przez producenta;
 3. włączona obsługa cookies, a także zainstalowane odpowiednie dodatki do przeglądarki pozwalające na obsługę Java, Javascript, Adobe Flash;
 4. wyłączone oprogramowanie blokujące wykonywanie skryptów powyższych aplikacji;
 5. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 1. Zakazane jest, w ramach Konkursu dostarczanie przez Uczestnika lub osoby zgłaszające Uczestnika treści o charakterze bezprawnym, naruszającym dobra osobiste lub prawa autorskie osób trzecich, lub naruszające w jakikolwiek sposób obowiązujące normy społeczne i obyczajowe, zasady współżycia społecznego w Internecie (netykieta). W szczególności zakazane jest:
 1. propagowanie ustrojów totalitarnych, symboli z nimi związanych, nawoływanie do nienawiści lub popełnienia przestępstwa;
 2. zamieszczanie treści wulgarnych, lub zawierających wulgaryzmy, lub treści powszechnie uznanych za obraźliwe;
 3. atakowanie, zastraszanie i nękanie innych Uczestników;
 4. zamieszczanie i posługiwanie się danymi osobowymi innych osób oraz ich wizerunkami bez stosownego upoważnienia;
 5. dostarczanie szkodliwego oprogramowania;
 6. zamieszczanie treści propagujących używanie narkotyków, lub substancji psychoaktywnych, nadużywanie alkoholu lub uprawianie hazardu, zawierających nagość lub pornografię oraz drastyczną i nieuzasadnioną przemoc, a także jakichkolwiek innych zachowań, których propagowanie jest zabronione;
 7. działanie o charakterze spamerskim, a także mające znamiona czynu nieuczciwej konkurencji lub nieuczciwej praktyki rynkowej.
 8. zamieszczanie treści podważających dobre imię lub renomę Organizatora lub osób trzecich;
 9. zamieszczanie odnośników do stron i plików zawierających ww. treści;
 10. zamieszczanie odnośników do stron i plików zawierających treści wskazane powyżej.
 1. Organizator informuje, iż korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem jest możliwość zainfekowania systemu teleinformatycznego przez tzw. wirusy, robaki i konie trojańskie. By uniknąć zagrożeń z tym związanych zaleca się, by osoby korzystające z sieci Internet zainstalowały na swoim urządzeniu oprogramowanie antywirusowe i na bieżąco je aktualizowały.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności:
 1. za treść Zgłoszeń; 
 2. w przypadku braku możliwości kontaktu z Uczestnikiem, z powodu podania nieprawdziwych lub błędnych danych albo ich niepodania;

 

 • 12 Postanowienia końcowe

 

 1. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 2. Praw oraz obowiązków związanych z uczestnictwem w Konkursie Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie.
 3. Zgłoszenie Uczestnika do konkursu oraz potwierdzenie chęci udziału jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 4. Zgłoszenie Uczestnika do konkursu oraz potwierdzenie chęci udziału można wycofać w każdym momencie trwania Konkursu.
 5. Regulamin podlega wyłącznie prawu polskiemu.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany zaczynają obowiązywać w momencie ich opublikowania, o czym zostaną poinformowani wszyscy Uczestnicy konkursu.
 7. W przypadku, w którym Uczestnik nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c., sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 8. Regulamin wchodzi w życie w dniu 6.kwietnia 2021 roku.

 

logo niw Sfinansowano z Narodowego
Instytutu Wolności ze środków
Programu Rozwoju Organizacji
Obywatelskich na lata 2018-2030.
logo proo
rodzic w mieście logo Projekt realizowany jest
przez fundację Rodzic w Mieście