Regulamin bazy firm programu „Pracuję i wychowuję”

§ 1. Definicje

 1. Baza – wyszukiwarka Firm wspierających rodziców wg oferowanych udogodnień;

 2. Firma – osoba prawna, osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą, bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która deklaruje stosowanie w ramach prowadzonej działalności, w szczególności w związku z zatrudnieniem pracowników, rozwiązań wspierających rodziców;

 3. Formularz – zbiór pytań, stanowiący podstawę dodania Firmy do Bazy;

 4. Organizator – Fundacja Rodzic w Mieście z siedzibą w Warszawie przy ul. Modrej 92B, kod pocztowy 02-661 Warszawa, REGON 368444938, NIP 7010719498, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000697187, dane kontaktowe Organizatora umożliwiające skuteczny kontakt to:

  1. adres: ul. Modra 92B, 02-661 Warszawa;

  2. telefon: 697020066 (od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od [9] do [14]),

  3. adres poczty elektronicznej: magdalena.mochon@rodzicwmiescie.pl.

 5. Program – inicjatywa skierowana do pracodawców i pracowników mająca na celu promocję rozwiązań wspierających rodziców w miejscu pracy;

 6. Regulamin – niniejszy regulamin;

 7. Wpis – wpisanie firmy do Bazy na podstawie wypełnionego Formularza.

§ 2. Informacje o Programie

Program ma na celu promocję rozwiązań z zakresu work&family balance w ramach zatrudnienia pracowników w poszczególnych przedsiębiorstwach. Jednym z jego elementów jest prowadzenie przez Organizatora strony internetowej dostępnej pod adresem: www.pracujeiwychowuje.pl, na której będą pokazywane przykłady Firm, które z sukcesem wspierają rodziców i odnoszą z tego tytułu korzyści. Prowadzona przez Organizację Baza ma stać się inspiracją dla innych, a także pomóc rodzicom poszukującym pracy w znalezieniu dobrego miejsca do rozwoju zawodowego.

§ 3. Zasady funkcjonowania Bazy

 1. Warunkiem dołączenia do Bazy jest wypełnienie Formularza dostępnego pod adresem: https://pracujeiwychowuje.pl/tam-warto-pracowac/. Podczas składania Formularza konieczna jest akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru, znajdującego się w Formularzu.

 2. Firma podając dane do formularza oświadcza, iż dane te są zgodne z prawdą, a osoba je podająca jest upoważniona do zgłoszenia Firmy do Bazy.

 3. Pola wymagane w zgłoszeniu to: nazwa Firmy, branża, imię i nazwisko osoby reprezentującej Firmę, adres mailowy. Dodatkowo warunkiem dodania firmy do Bazy jest zadeklarowanie oferowania pracownikom rozwiązań z minimum 3 kategorii zawartych w Formularzu.

 4. Wpis Firmy do Bazy nastąpi po akceptacji zgłoszenia przez koordynatora Programu, po wysłaniu przez Firmę prawidłowo wypełnionego Formularza.

 5. W przypadku oferowania pracownikom rozwiązań z mniej niż 3 kategorii zawartych w Formularzu, Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosku Firmy o dodanie do Bazy.

 6. Ocena, czy Firma zgłaszająca się do Bazy spełnia wymagania Programu należy do Organizatora. Firma nie jest uprawniona do kierowania jakichkolwiek roszczeń względem Organizatora z uwagi na odmowę Wpisu.

 7. Dołączenie do Bazy jest bezpłatne.

 8. Firma może wykorzystywać fakt dołączenia lub uczestnictwa w Bazie w ramach swojej komunikacji marketingowej. Organizator może udostępnić nieodpłatnie Firmie logo lub inne materiały związane z Programem do wykorzystania przez Partnera w ramach promocji własnej związanej z Programem, w przypadku skierowania takiej prośby przez Firmę. Firma zobowiązana jest prezentować i wykorzystywać materiały przekazane przez Organizatora, wyłącznie w celu związanym z promocją Programu i informacją o nim, w sposób nie naruszający powagi Programu oraz zgodny z zasadami współżycia społecznego.

 9. Organizator porozumiewa się za pośrednictwem strony internetowej wskazanej w § 1 ust. 4 Regulaminu, a także telefonicznie, za pośrednictwem poczty i poczty elektronicznej.

§ 4. Aktualizacja danych w Bazie

 1. Firma może w dowolnej chwili dokonać aktualizacji danych w Bazie, w tym dodania / usunięcia oferowanych rozwiązań wspierających rodziców.

 2. Prośbę o aktualizację danych należy wysłać do Organizatora Programu na adres: kamila.patola@rodzicwmiescie.pl.

 3. Zmiana danych nastąpi nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty przesłania do Organizatora prośby o aktualizację danych.

 4. Dodatkowo Organizator będzie wysyłał do Firm obecnych w Bazie dwukrotnie w ciągu roku przypomnienie o możliwości aktualizacji danych.

 5. W przypadku, gdy w wyniku aktualizacji danych Firma przestanie spełniać wymogi wskazane w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie możliwość usunięcia Firmy z Bazy.

§ 4. Usunięcie Firmy z Bazy

 1. Firma może w dowolnej chwili zawnioskować o usunięcie jej z Bazy, wysyłając wiadomość na adres mailowy Organizatora Programu: magdalena.mochon@rodzicwmiescie.pl

 2. Wykreślenie wpisu z Bazy nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od przesłania wiadomości.
 3. W przypadku otrzymania potwierdzonej informacji o niezgodności dodanych do Bazy informacji z prawdą, Organizator zastrzega sobie prawo do samodzielnego usunięcia Firmy z Bazy.

 4. Organizatorowi przysługuje również prawo do usunięcia Firmy z Bazy w przypadku naruszania przez Firmę zasad wskazanych w Regulaminie, w szczególności w § 3 ust. 8 Regulaminu, i kontynuowania naruszenia pomimo wezwania przez Organizatora do zaprzestania naruszeń.

§ 5. Odpowiedzialność

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

  1. używanie przez Firmę danych osobowych osób trzecich lub danych osobowych do których używania nie jest uprawniony;

  2. umieszczone na stronach internetowych i materiałach reklamowych Firmy treści oraz materiały o charakterze reklamowym lub marketingowym, także w zakresie uczestnictwa w Programie;

  3. okoliczności spowodowane działaniem siły wyższej, w szczególności przerwami w ramach funkcjonowania Bazy.

§ 6. Postanowienia szczególne związane ze świadczeniem przez Organizatora usług drogą elektroniczną

   1. Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.).

   1. Wymagania techniczne niezbędne do przeglądania serwisu i współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Organizator, wymagane są:

   1. urządzenie pozwalające na przeglądanie witryn internetowych z dostępem do Internetu, minimalna rozdzielczość ekranu w jakiej dostęp do strony internetowej jest responsywny to: 1024×768;

   2. zaktualizowana przeglądarka internetowa w najnowszej stabilnej wersji dostarczanej przez producenta typu: Internet Explorer, MS Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

   3. włączona obsługa cookies, a także zainstalowane odpowiednie dodatki do przeglądarki pozwalające na obsługę Java, Javascript, Adobe Flash;

   4. wyłączone oprogramowanie blokujące wykonywanie powyższych skryptów;

   5. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);

   6. informacje przekazywane przez Organizatora, w tym Regulamin, mogą być udostępniane w formacie *.pdf. Do ich przeglądania niezbędne jest zainstalowanie programu pozwalającego na otwarcie tych plików np. Adobe Acrobat Reader.

 1. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje z chwilą złożenia Formularza.

 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest zawarta na czas nieoznaczony i może zostać rozwiązana na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, jak również – w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy – poprzez przesłanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na dane Organizatora wskazane w § 1 Regulaminu. Rozwiązanie umowy tożsame jest z usunięciem Firmy z Bazy.

 3. Zakazane jest, w ramach korzystania z serwisu dostarczanie przez Firmę treści o charakterze bezprawnym, naruszającym dobra osobiste lub majątkowe prawa autorskie osób trzecich, lub naruszające w jakikolwiek sposób obowiązujące normy społeczne i obyczajowe, zasady współżycia społecznego w Internecie (netykieta). W szczególności zakazane jest:

   1. propagowanie ustrojów totalitarnych, symboli z nimi związanych, nawoływanie do nienawiści lub popełnienia przestępstwa;

   2. zamieszczanie treści wulgarnych, lub zawierających wulgaryzmy, lub treści powszechnie uznanych za obraźliwe;

   3. zamieszczanie i posługiwanie się danymi osobowymi innych osób oraz ich wizerunkami bez stosownego upoważnienia;

   4. dostarczanie szkodliwego oprogramowania;

   5. zamieszczanie treści propagujących używanie narkotyków, lub substancji psychoaktywnych, lub propagujących nadużywanie alkoholu lub uprawianie hazardu, a także jakichkolwiek innych zachowań, których propagowanie jest zabronione;

   6. działanie o charakterze spamerskim, a także mające znamiona czynu nieuczciwej konkurencji lub nieuczciwej praktyki rynkowej.

   7. zamieszczanie treści podważających dobre imię lub renomę Organizatora bądź osób trzecich;

   8. zamieszczanie odnośników do stron i plików zawierających ww. treści.

 1. Niedozwolone jest przeprowadzanie w stosunku do serwisu jakichkolwiek testów penetracyjnych, testów bezpieczeństwa, próby łamania zabezpieczeń i działalność o charakterze hakerskim.

 2. Firma ponosi odpowiedzialność za treści zamieszczane przez siebie w serwisie. W przypadku umieszczania przez Firmę treści zabronionych prawem lub Regulaminem, Organizator upoważniony jest do ich usunięcia, a także do wypowiedzenia na tej podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym.

 3. Tryb postępowania reklamacyjnego dot. usług świadczonych drogą elektroniczną jest następujący:

  1. osoby będące usługobiorcami danej usługi mogą składać reklamacje w sprawach usług świadczonych drogą elektroniczną przez Organizatora; reklamacje składa się w formie pisemnej bądź poprzez pocztę elektroniczną na adresy wskazane w § 1 Regulaminu;

  2. reklamacja powinna zawierać:

    1. oznaczenie Użytkownika oraz jego dane identyfikujące;

    2. oznaczenie usługi, której dotyczy reklamacja;

    3. uzasadnienie ze wskazaniem na nieprawidłowość.

  3. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 14 dni od ich otrzymania.

  4. W trakcie trwania procesu reklamacyjnego, Organizator może zwrócić się o dodatkowe wyjaśnienia, dokumenty lub weryfikację tożsamości Firmy i przebiegu zdarzenia podlegającego reklamacji.

  5. Po rozstrzygnięciu reklamacji Organizator poinformuje składającego reklamację o jej uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia (przy czym informacja o odmowie uwzględnienia reklamacji będzie zawierała uzasadnienie).

  6. Celem uczynienia zadość wymogom ustawy, o której mowa w ust. 1 powyżej, Organizator niniejszym informuje, iż:

   1. korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem jest możliwość zainfekowania systemu teleinformatycznego przez tzw. wirusy, robaki i konie trojańskie. By uniknąć zagrożeń z tym związanych zaleca się, by osoby korzystające z serwisu zainstalowały na swoim urządzeniu oprogramowanie antywirusowe i na bieżąco je aktualizowały.

   2. Organizator wprowadza do systemu informatycznego, którym posługuje się osoba korzystająca z serwisu pliki „cookies”, tj. mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. „Cookies” używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Mogą być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.

§ 7. Dane osobowe

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych zostały zawarte w Polityce prywatności.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie pytania dotyczące funkcjonowania Bazy należy kierować do Organizatora Programu, pod adresem: kamila.patola@rodzicwmiescie.pl.

 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem, a Firmą, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na adres Organizatora.

 3. Wszystkie osoby korzystające z serwisu mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w witrynie serwisu,

 4. Regulamin wchodzi w życie w dniu 16.11.2020r.

logo niw Sfinansowano z Narodowego
Instytutu Wolności ze środków
Programu Rozwoju Organizacji
Obywatelskich na lata 2018-2030.
logo proo
rodzic w mieście logo Projekt realizowany jest
przez fundację Rodzic w Mieście